Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN OPENINGSUREN.COM

1/        TOEPASSINGSGEBIED

Onder deze algemene voorwaarden verstaat men onder volgende begrippen;

‘openingsuren.com’: de verantwoordelijke voor de website zijnde Tatooine Computer Systems B.V.B.A., met zetel Aarschotsebaan 6, 2235 Hulshout, met BTW-nummer  0454.686.213. De website is eveneens toegankelijk via www.openingsuren.be .

‘Gebruiker’: Elke partij die gebruik maakt van de ‘openingsuren.com’-website, ongeacht een hoedanigheid als adverteerder of bezoeker. Elke partij die gebruik maakt van de betaalde promotiediensten van de ‘openingsuren.com’-website vallen eveneens onder de verplichtingen van de gebruiker.

‘promotiediensten’: Het voorwerp van de overeenkomst tussen openingsuren.com en de adverteerder.

Deze algemene voorwaarden gelden als de ‘legal backbone’ van openingsuren.com. Door gebruik te maken van de website aanvaardt men impliciet de inhoud en de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Indien één van beide partijen wenst af te wijken van deze algemene voorwaarden, dan kan dit slechts voor zover de voorwaarden van onderlinge overeenstemming en schriftelijk bewijs zijn vervuld. In dergelijk geval zullen de specifieke voorwaarden voorrang hebben op de algemene voorwaarden, maar enkel met betrekking tot het afgeweken deel.

2/           ALGEMEEN: DOEL

Openingsuren.com creëert als website een unieke schakel tussen handelaren en potentiële klanten door het verschaffen van essentiële informatie met betrekking tot die handelaren. Die informatie bevat contactgegevens, een korte beschrijving van de diensten en uiteraard een weergave van de openingsuren van de handelaren. Deze informatie wordt in principe kosteloos verschaft.

In principe kan elke gebruiker zich als handelaar aanmelden en zijn gegevens aan openingsuren.com verschaffen. Door deze handeling verklaart de gebruiker expliciet akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

Door de omvangrijke databank van vrije informatie genereert openingsuren.com een grote hoeveelheid dagelijkse bezoekers. Bijgevolg biedt openingsuren.com vanuit haar unieke positie eveneens promotiediensten tegen betaling aan. Voor de opsomming van mogelijke promotiediensten verwijzen wij graag naar de uitgebreide prijslijst inzake betaalde ‘PROMOTIEDIENSTEN’.  Voor de algemene voorwaarden van deze betaalde promotiediensten verwijzen we graag naar artikel 3 van deze overeenkomst en de desbetreffende overeenkomst tussen openingsuren.com en handelaar.

3/           PROMOTIEDIENSTEN

Openingsuren.com biedt haar promotiediensten, namelijk de publicatie van de databank en publicatie van betaalde promoties ‘as is’ aan. Dit wil zeggen dat openingsuren.com ten allen tijde wijzigingen kan maken aan de wijze waarop zij haar diensten aanbiedt.

Openingsuren.com maakt in principe geen garanties rond het ‘up-time’-level van de website en databank. Ten aanzien van gebruikers van betaalde promotiediensten garandeert openingsuren.com een gemiddeld minimum ‘up-time-level’ heeft van 90% van de advertentie gedurende de afgesproken duur. De berekening van dit gemiddelde is behoudens de duur van onderhoudswerkzaamheden en gevallen van overmacht. Indien de ‘up-time’-vereisten niet gehaald zijn zal openingsuren.com de gebruikers van een betaalde promotiedienst verhoudingsgewijs vergoeden voor de periode dat hun promotiedienst niet online stond. Dit laatste kan nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke prijs van de promotiedienst zoals die is afgesproken tussen beide partijen.

Partijen kunnen specifieke modaliteiten, zoals de keuze van promotietype, speciale vereisten, de duurtijd van de promotie, etc. zijn afhankelijk van de afspraken tussen de partijen.  Alle afgesproken inhoud, zijnde teksten en beeldmateriaal, van de promotiediensten moet minstens 5 werkdagen voor het begin van de advertentieperiode in het bezit zijn van openingsuren.com. Openingsuren.com behoudt zich het recht voor een bepaalde advertentie te weigeren indien niet is voldaan aan de afgesproken technische specificaties. Indien aan deze vereisten niet is voldaan blijft de opdrachtgever van de advertentie gehouden tot zijn deel van de verplichtingen. De verplichtingen van openingsuren.com zullen pas lopen vanaf 5 werkdagen nadat aan de vereisten is voldaan, en dit slechts tot de einddatum van de oorspronkelijke afspraak.

De promotiediensten worden geleverd aan de prijs zoals is afgesproken tussen beide partijen. De prijslijst die op de website vermeld staat wordt slechts beschouwd als een indicatie, waarvan kan worden afgeweken indien zo wordt overeen gekomen. Openingsuren.com behoudt zich het recht voor deze prijslijst ten allen tijde eenzijdig te wijzigen.  

De betaling dient steeds voor de startdatum van de advertentieperiode plaats te vinden. Deze betaling gebeurt zoals afgesproken, wanner hierover geen afspraken werden gemaakt dienen de betalingen in ‘contant’ te gebeuren. Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden, is  openingsuren.com niet gehouden om haar deel van de verplichtingen na te komen.

De plaatsing van een specifieke advertentie impliceert louter dat aan de gevraagde technische specificaties is voldaan. Het impliceert niet dat openingsuren.com haar goedkeuring heeft gegeven met betrekking tot de inhoud van de advertentie. Artikel 7 met betrekking tot de inhoud is dan ook onverminderd van toepassing op deze promotiediensten.

4/           REGISTRATIE GEBRUIKER

In principe is elke gebruiker vrij gebruik te maken van de website zonder meer. Elke gebruiker kan zich eveneens aanmelden om gebruik te maken van de extra diensten van de website. 

Bij de registratie van de gebruiker gaat openingsuren.com ervan uit dat de gebruiker zichzelf op een volledige, correcte en actuele wijze voorstelt. Bijgevolg kan men zich niet registreren onder een andere naam dan deze die men zelf draagt.

De gebruiker die zich aanmeldt is verantwoordelijk voor het onderhouden van zijn eigen profiel. Dit impliceert dat de gebruiker instaat voor het bewaken van de confidentialiteit met betrekking tot het profiel en de wachtwoorden. Het profiel is dus in principe niet overdraagbaar. Elke inbreuk  op de confidentialiteit waarbij geen toestemming van de gebruiker is verkregen, dient te worden gemeld bij de beheerder van de website (info@openingsuren.com).

Gebruikers onder de zestien jaar kunnen zich slechts aanmelden voor zover toestemming van de ouders of voogd is verkregen.

Openingsuren.com behoudt zich het recht gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waarin dit vereist is. Dit zal het geval zijn indien de aangemelde gebruiker handelt in strijd met de algemene gebruiksvoorwaarden, bijkomende voorwaarden, geldende rechtsregels, rechten van derde partijen of algemeen geaccepteerde internetgedragsregels. Deze gepaste maatregelen kunnen bestaan uit de verwijdering van (bepaalde gegevens uit) een profiel of de verplichting om een nieuw paswoord te nemen. Profielen kunnen eveneens op non-actief worden geplaatst. Openingsuren.com behoudt wel een keuzemarge met betrekking tot de meest gepaste oplossing.

De keuze omtrent het al dan niet nemen van een maatregel en de inhoud van een maatregel, kan nooit tot de aansprakelijkheid van openingsuren.com leiden.

 5/          GRENZEN GEBRUIK

Openingsuren.com heeft als doelstelling een veilige en betrouwbare bron van informatie te zijn in de relatie tussen handelaren en (potentiële) klanten. Elke gebruiker op de website moet zich steeds ter goeder trouw opstellen. Het is de gebruiker bijgevolg niet toegestaan de website te gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor de website werd ontwikkeld.

Elke handeling van een gebruiker of derde partij die deze doelstelling van openingsuren.com bemoeilijkt of in het gedrang brengt, leidt tot de aansprakelijkheid van deze gebruiker of derde.

Elke gebruiker moet zich sowieso van volgende handelingen onthouden;

  • Elke handeling die de toegang en/of goede werking van de website kan storen. Hieronder valt de koppeling van elke vorm van software virus, Worms, Trojans, etc. aan de website, maar dit is hier niet tot beperkt.
  • Elke handeling die de goede naam van de openingsuren.com in het gedrang brengt.
  • Elke handeling op de website die een schending van de geldende wetgeving of rechten van derde partijen betekent, of aanzet om deze te schenden. Hiertoe behoren eveneens schendingen van alle soorten Intellectuele Eigendomsrechten.
  • Elke handeling die ongevraagd of niet toegestaan promotiemateriaal faciliteert of weergeeft.

Bovenstaande opsomming is absoluut niet limitatief. Openingsuren.com behoudt zich het recht om de gepaste maatregelen te nemen tegen elke handeling die niet als te goeder trouw bestempeld kan worden, of  die de website als bedreigend voor haar aansprakelijkheid ervaart. Onder de gepaste maatregelen valt de mogelijkheid om de gebruiker tijdelijk of permanent toegang tot de website te ontzeggen, net als nieuwe aanmelding te verhinderen. Openingsuren.com kan eveneens verdere juridische stappen ondernemen.

Schendingen van de systeem- of netwerk-beveiliging kan eveneens leiden tot strafrechtelijke vervolging. In dergelijke gevallen kan openinguren.com alle relevante gegevens doorsturen naar de bevoegde instanties.

 

6/           DATABANK

Openingsuren.com verricht aanzienlijke inspanningen om de ‘openingsuren.com’-databank samen te stellen en een consistent geheel te creëren waarbij fouten tot een minimum worden gereduceerd. Met betrekking tot de inhoud van de databank verwijzen we door naar artikel 7

De openingsuren.com-databank mag enkel gebruikt worden voor informatieve doeleinden, zowel door natuurlijke personen als rechtspersonen. Openingsuren.com houdt zich het recht voor om een, tijdelijk of permanent, einde te maken aan de website-toegang in geval van oneigenlijk informatief gebruik. Als oneigenlijk informatief gebruik beschouwt men misbruik van de zoekfuncties met het oog op een kopie van de databank of gedeelten daarvan te maken. Indien men de databank gebruikt met de doelstelling om de verkregen gegevens verder te gebruiken voor ongevraagde contacthandelingen (bijvoorbeeld spam, ongevraagde telefoons of faxen, etc), dan valt dit ook onder oneigenlijk informatief gebruik. De categorie van oneigenlijk informatief gebruik is niet beperkt tot deze vermelde voorbeelden, en kan door openingsuren.com naar eigen goeddunken worden ingevuld.

Openingsuren.com wijst eveneens op het feit dat de ‘openingsuren.com’-databank als Intellectuele Eigendom beschermd wordt, zowel door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht als door de wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Eenieder die ten nadelen van openingsuren.com misbruik maakt van de ‘openingsuren.com’-databank of een schending begaat op de voor vermelde Intellectuele Eigendomsrechten, aanvaard hierdoor expliciet de mogelijkheid van gerechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

Elke gebruiker verplicht er zich toe geen gebruik te maken van de databank op een wijze die in strijd is met de geldende Privacy-wetgeving.

Openingsuren.com tracht ten allen tijde de goede werking van de databank en een veilig en efficiënt gebruik van de databank te garanderen, aan alle  gebruikers. Bijgevolg behoudt openingsuren.com zich het recht om te allen tijde een beperking toe te passen met betrekking tot het aantal gegevens dat een gebruiker kan zien. Deze omvang van deze beperking kan steeds worden gewijzigd. Indien een gebruiker ten onrechte geconfronteerd wordt met dergelijk beperkt gebruik, dan contacteert men best de beheerder van de website.

Elke inbreuk op de databank die schade veroorzaakt aan andere gebruikers of derden, kan de aansprakelijkheid van ‘ openingsuren.com’ niet in het gedrang brengen. 

Openingsuren.com verbindt er zich toe bij melding van misbruik van haar diensten de nodige maatregelen te nemen om de situatie te herstellen. Onder deze situatie valt de verwijdering van foute gegevens.

7/           INHOUD WEBSITE

Openingsuren.com is een ‘User Generated Content’-website, hetgeen wil zeggen dat de inhoud op de website grotendeels door de gebruikers wordt bepaald. Dit brengt verantwoordelijkheden mee in hoofde van de gebruikers.

Gebruikers kunnen onder twee hoedanigheden inhoud op openingsuren.com plaatsen, namelijk onder de hoedanigheid van adverteerder waarbij men specifieke informatie met betrekking tot zijn handelsactiviteiten kan opgeven, of onder de hoedanigheid van gewone gebruiker. Openingsuren.com gaat ervan uit maar kan niet garanderen dat de inhoud die op de website wordt geplaatst wordt aangeleverd door een authentieke bron.

Voorts worden op de website tevens advertenties geplaatst door Google Adsense, Hi-Media Belgium, TradeDoubler Belgium en Tradetracker. In geen geval kan openingsuren.com verantwoordelijk worden geacht voor de inhoud van de advertenties die op de website worden geplaatst.

7.1         Intellectuele Eigendom op de website

Openingsuren.com hecht veel belang aan Intellectuele Eigendomsrechten en verwacht hetzelfde van haar gebruikers. Bijgevolg is elke gebruiker verantwoordelijk voor de Intellectuele Eigendomsrechten die op zijn toegevoegde inhoud rust. De gebruiker verbindt zich ertoe de website niet op een manier te gebruiken die een inbreuk uitmaakt voor de intellectuele eigendomsrechten van enige andere partij.

Door de inhoud op de website te plaatsen verschaft de gebruiker en/of adverteerder aan  openingsuren.com een eeuwigdurende, kosteloze, overdraagbare licentie om deze inhoud te gebruiken, te reproduceren en mee te delen aan derden. Deze licentie is van toepassing op alle types van Intellectuele Eigendomsrechten die betrokken zijn. Openingsuren.com verbindt er zich toe deze licenties slechts binnen het kader van de website te gebruiken.

Openingsuren.com verleent de gebruiker een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om de website te bezoeken en er persoonlijk gebruik van te maken. Behoudens in het kader van uitzonderingen zoals toegestaan in deze overeenkomst (artikel 3.1 widgets) is het de gebruiker niet toegestaan om de website en/of de gehele of gedeeltelijke inhoud te reproduceren, mededelen aan het publiek en/of enige distributiehandeling hieromtrent te stellen.

Schendingen van de hier omschreven voorwaarden, begaan door gebruikers van de website kunnen in geen geval worden toegeschreven aan openingsuren.com; eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de gebruiker.

7.2         Correcte informatie

Openingsuren.com gaat ervan uit dat elke inhoud die gebruikers op de website plaatsen, van een authentieke bron komt en correct en nauwkeurig wordt weergegeven. Openingsuren.com heeft geen positieve plicht om elke nieuwe inhoud aan deze criteria te toetsen.

Indien bepaalde informatie niet aan minstens één van de twee gestelde voorwaarden voldoet, staat het de belanghebbende vrij dit te melden aan de beheerder van de website (info@ openingsuren.com).

Openingsuren.com engageert zich voor zover dit nodig en gepast is, om de maatregelen te nemen die hiervoor een oplossing kunnen bieden.

Openingsuren.com is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens.

7.3         Verboden inhoud

Elke gebruiker garandeert dat de inhoud ten allen tijde gepast is binnen het kader van  openingsuren.com. De website heeft een ruime discretionaire marge om te bepalen wat gepast is, maar volgende inhoud is absoluut nooit gepast:

 

  • Elke inhoud die impliciet of expliciet beledigend is; hieronder vallen racistische, discriminatoire, … berichten.
  • Elke inhoud die in strijd is met de goede zeden of openbare orde
  • Elke inhoud die zich richt tot een specifieke gebruiker of derde en de grenzen van het algemeen fatsoen overschrijdt of schade aan deze partij kan berokkenen.
  • Elke inhoud of verwijzing die een ongepast, pornografisch of seksueel getint karakter heeft.
  • Elke inhoud die schade kan berokkenen aan minderjarigen.

Deze opsomming kan in geen geval als limitatief worden beschouwd.

Openingsuren.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd berokkend door de inhoud van haar gebruikers.

7.4         Inhoud van derden

Openingsuren.com maakt gebruik van zorgvuldig gekozen derde partijen om bepaalde ruimtes op de website in te vullen. Deze partijen krijgen de toestemming om hun inhoud op de website te plaatsen. Deze inhoud van derden kan eveneens een link bevatten naar de website van een derde partij.  Openingsuren.com is absoluut niet aansprakelijk voor de veiligheid van de link, noch voor de website en inhoud waartoe gelinkt wordt.

Openingsuren.com wijst elke vorm van aansprakelijkheid af die het gevolg is van de handeling van dergelijke derden. Dit geldt zowel voor de gevallen dat de inhoud ongepast is, openbare orde of goede zeden schendt, Intellectuele eigendom van derden schendt, etc, maar is hiertoe niet beperkt.

8/           Gebreken en klachten

Openingsuren.com engageert zich ten aanzien van gebruikers en derden om steeds een meldpunt voor klachten en opmerkingen, via info@ openingsuren.com. Voor zover deze klachten en opmerkingen gegrond zijn, engageert openingsuren.com zich ertoe om de gepaste maatregelen te nemen. Dit kan de verwijdering van inhoud door andere gebruikers zijn, maar is hiertoe niet beperkt.

9/           Aansprakelijkheid

Openingsuren.com tracht met een beperkte structuur en dito budget een website te creëren die, zo veel als mogelijk, veilig, efficiënt en toegankelijk is voor elke gebruiker. Dit betreft een middelenverbintenis in hoofde van openingsuren.com en bijgevolg moet elke tekortkoming hieraan binnen de grenzen van het redelijke worden bekeken. Openingsuren.com kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen binnen deze grenzen.

Elke gebruiker die geen vergoeding aan openingsuren.com betaalt kan geen rechten putten uit de downtime van de website.

Openingsuren.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden of gebruikers ten gevolge van inbreuken op de beveiliging van haar systeem of ten gevolge van overmacht.

Openingsuren.com kan als ‘user generated content’-website niet aansprakelijk worden gehouden voor de handelingen en inhoud van derden op de website.

Openingsuren.com biedt aan de handelaren de mogelijkheid widgets in haar site op te nemen waarbij de inhoud vanop openingsuren.com rechtstreeks op de site van de handelaar zal worden weergegeven. In geen geval kan openingsuren.com aansprakelijk worden gesteld voor fouten voortvloeiend uit de corrupte werking van dergelijke widgets of verkeerde informatie die door de widgets worden weergegeven.

Onverminderd de andere artikels in deze algemene overeenkomst kan de totale aansprakelijkheid van openingsuren.com nooit hoger zijn dan het bedrag die de adverteerder gedurende de voorbije 12 maanden tegoed was aan openingsuren.com. Indien voorgaande niet van toepassing is, dan is het maximumbedrag beperkt tot 150 Euro.

10/        Vrijwaring

Elke gebruiker die de aansprakelijkheid van openingsuren.com in het gedrang brengt ten gevolge van een schending van deze voorwaarden, verbindt er zich toe openingsuren.com te vrijwaren van elke mogelijke claims. De gebruiker verbindt er zich toe de gepaste maatregelen voor de verdediging van  openingsuren.com te nemen en eveneens in te staan voor het geheel van de juridische kosten die hiervan het gevolg zijn. Openingsuren.com zal de desbetreffende gebruiker steeds inlichten over elke stap van het conflict.

11/        Overmacht

De aansprakelijkheid van openingsuren.com kan nooit in het gedrang komen ten gevolge van de gevallen van overmacht. Onder overmacht verstaat men elke plotse, onvoorzienbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de partijen die de uitvoering van de verbintenissen van  openingsuren.com onmogelijk maakt. Openingsuren.com is in deze gerechtigd om haar verplichtingen ten aanzien van de gebruikers op te schorten gedurende de duur van de overmacht.

Specifieke ICT-defecten kunnen eveneens onder de definitie van overmacht vallen, hierbij denkende aan defecten aan de server, onvoldoende communicatie-infrastructuur, ontoereikende software en hardware van de klant, etc.

12/        Intellectuele eigendom

Alle Intellectuele Eigendomsrechten die een gevolg zijn van het operationeel maken van de website, inclusief widgets, blijven ten allen tijde de eigendom van openingsuren.com. Elke inhoud die door de gebruikers of derden op de website wordt geplaatst valt hier uiteraard niet onder. Onder de intellectuele eigendomsrechten dient men het auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten te verstaan.

13/        Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Enkel het Belgische recht is relevant voor de toepassing van dit contract. Indien er geschillen voortvloeien uit dit contract, dan valt dit onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen.

Er worden geen afwijkingen van deze overeenkomst toegestaan, behoudens deze in onderlinge overeenstemming zijn afgesproken en uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.

Openingsuren.com behoudt ten allen tijde het recht om de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen, zonder enige verplichting tot vergoeding van gebruikers.

We are using cookies to give you the best experience on our site. Cookies are files stored in your browser and are used by most websites to help personalise your web experience. By continuing to use our website without changing the settings, you are agreeing to our use of cookies.